اضافه کردن یک گره (Node) به گره انتخاب شده در TreeView

در این مثال یک گره به گره انتخاب شده از کنترل TreeView  اضافه می شود .

TreeNode node = treeView1.SelectedNode;
node.Nodes.Add("New node below selected node");

 

تشریح کد

این مثال نیازمند :
یک کنترل TreeView به نام treeView1 می باشد

 

خطاهای احتمالی

این کد ممکن است باعث خطاهای زیر گردد :
اگر کنترل TreeView هیچ گره ای نداشته باشد یا هیچ گره ای از کنترل TreeView انتخاب نشده باشد یک استثنا از کلاس NullReferenceException رخ خواهد داد .

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.