اضافه کردن CheckBox به DataGridView

برای اضافه کردن CheckBox به DataGridView مانند شکل زیر یک کنترل Button و یک کنترل DataGridView بر روی فرم قرار دهید و کدهای زیر را در کنترل کننده رویداد کلیک دکمه بنویسید :
1

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      dataGridView1.ColumnCount = 3;
      dataGridView1.Columns[0].Name = "Product ID";
      dataGridView1.Columns[1].Name = "Product Name";
      dataGridView1.Columns[2].Name = "Product Price";

      string[] row = new string[] { "1", "Product 1", "1000" };
      dataGridView1.Rows.Add(row);
      row = new string[] { "2", "Product 2", "2000" };
      dataGridView1.Rows.Add(row);
      row = new string[] { "3", "Product 3", "3000" };
      dataGridView1.Rows.Add(row);
      row = new string[] { "4", "Product 4", "4000" };
      dataGridView1.Rows.Add(row);

      DataGridViewCheckBoxColumn chk = new DataGridViewCheckBoxColumn();
      dataGridView1.Columns.Add(chk);
      chk.HeaderText = "Check Data";
      chk.Name = "chk";
      dataGridView1.Rows[2].Cells[3].Value = true;
    }

  }
}

نتیجه :
2

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.