اعتبارسنجی TextBox با استفاده از رویداد KeyPress

ابتدا یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و دو TextBox بر روی آن قرار دهید:
textBoxValidation-1
سپس با راست کلیک رو نام پروژه در SolutionExplorer یک کلاس جدید با نام Validation ایجاد و کدهای زیر را به آن اضافه کنید :

using System;
using System.Windows.Forms;

namespace Validation
{
  class Validation
  {
    public void charonly(KeyPressEventArgs e)
    {
      if (Char.IsNumber(e.KeyChar) || Char.IsSymbol(e.KeyChar) || Char.IsWhiteSpace(e.KeyChar) || Char.IsPunctuation(e.KeyChar))
      {
        MessageBox.Show("Only Char are allowed");
        e.Handled = true;
      }
    }

    public void digitonly(KeyPressEventArgs e)
    {
        if (!(char.IsDigit(e.KeyChar) || char.IsControl(e.KeyChar) || char.IsPunctuation(e.KeyChar)))
        {
          e.Handled = true;
          MessageBox.Show("Enter only digit and decimal point.", "Alert!");
        }
    }
  }
}

حال در رویداد KeyPerss مربوط به TextBox ها کدهای زیر را بنویسید :

using System.Windows.Forms;

namespace Validation
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    Validation v = new Validation();

    private void textBox1_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      v.digitonly(e); // allowing interger only
    }

    private void textBox2_KeyPress(object sender, KeyPressEventArgs e)
    {
      v.charonly(e); // allowing character only
    } 
  }
}

کدنویسی برنامه بالا طوری است که در TextBox اول فقط عدد و در دومی فقط حرف وارد شود. حال برنامه را اجرا کرده و با زدن عدد و حرف در هر دو TextBox نتیجه را مشاهده کنید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.