الگوریتم مرتب سازی سریع (Quick Sort) در سی شارپ

یکی از انواع مرتب سازی ، مرتب سازی سریع یا QuickSort می باشد . در سورس کد زیر شما را با این نوع مرتب سازی آشنا می کنیم .

تصویر زیر نشان دهنده روش کار الگوریتم مرتب سازی در سی شارپ می باشد .

Sorting_quicksort_csharp

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace Quicksort
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      // Create an unsorted array of string elements
      string[] unsorted = { "z", "e", "x", "c", "m", "q", "a" };

      // Print the unsorted array
      for (int i = 0; i < unsorted.Length; i++)
      {
        Console.Write(unsorted[i] + " ");
      }

      Console.WriteLine();

      // Sort the array
      Quicksort(unsorted, 0, unsorted.Length - 1);

      // Print the sorted array
      for (int i = 0; i < unsorted.Length; i++)
      {
        Console.Write(unsorted[i] + " ");
      }

      Console.WriteLine();

      Console.ReadLine();
    }

    public static void Quicksort(IComparable[] elements, int left, int right)
    {
      int i = left, j = right;
      IComparable pivot = elements[(left + right) / 2];

      while (i <= j)
      {
        while (elements[i].CompareTo(pivot) < 0) 
        { 
          i++; 
        } 
        while (elements[j].CompareTo(pivot) > 0)
        {
          j--;
        }

        if (i <= j)
        {
          // Swap
          IComparable tmp = elements[i];
          elements[i] = elements[j];
          elements[j] = tmp;

          i++;
          j--;
        }
      }

      // Recursive calls
      if (left < j)
      {
        Quicksort(elements, left, j);
      }

      if (i < right)
      {
        Quicksort(elements, i, right);
      }
    }

  }
}
z e x c m q a
a c e m q x z

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. عطیه پاسخ دادن

  سلام
  اگه بخوام کتاب هایی که پایگاهم ثبت شدن وقتی توی جدول نمایش داده میشن مرتب باشن باید چطوری انجام بدم؟
  مرسی

 2. امیدوار پاسخ دادن

  تشکر.