انجام عملیات CRUD اطلاعات در بانک اکسس

در این پست با استفاده از بانک اطلاعاتی مایکروسافت اکسس و زبان برنامه نویسی ویژوال سی شارپ عملیات‌های اصلی انتخاب، درج، حذف و ویرایش اطلاعات (Create ،Read ،Update ،Delete یا CRUD) را روی یک جدول انجام می‌دهیم. در این آموزش از مایکروسافت اکسس 2007 و ویزوال استودیو 2015 استفاده می‌کنیم. در شروع کار برنامه مایکروسافت اکسس را باز کنید و بر روی New کلیک کنید .

crud-access-csharp (1)

سپس بر روی آیکن پوشه در سمت راست کلیک کنید تا تنظیمات بیشتری را بر روی فایل بانک اطلاعاتی انجام دهید:
crud-access-csharp (2)

در پنجره‌ی محاوره‌ای باز شده کارهای زیر را انجام دهید :

 1. ابتدا Desktop را برای مکان ذخیره سازی فایل بانک اطلاعاتی خود انتخاب کنید (این قسمت اختیاری می باشد و شما می‌توانید یک مکان دیگر را نیز انتخاب کنید)
 2. در فیلد File Name کلمه‌ی sampleDB را به عنوان نام بانک تایپ کنید
 3. در قسمت Save As Type گزینه‌ی Microsoft Office Access Database (2002-2003) را انتخاب کنید
 4. OK را کلیک کنید

crud-access-csharp (3)

سپس بر روی دکمه Create کلیک کنید تا فایل بانک اطلاعاتی شما در مسیر مورد نظر، با نام و فرمت انتخاب شده توسط شما ایجاد شود
crud-access-csharp (4)

هدف ما ایجاد یک جدول برای اشخاص با سه فیلد نام و نام خانوادگی و سن برای هر شخص است که به وسیله آن هر شخص را از دیگری متمایز می‌کند .

حالا باید برای جدول فیلدهای آن را تعیین کنیم :

 1. فیلد ID را بدون دست کاری رها کنید (در اواخر آموزش از این فیلد برای عملیات‌های حذف و ویرایش اطلاعات استفاده خواهیم کرد)
 2. فیلد دوم را Name نامگذاری کنید. با این کار به صورت پیش فرض نوع این فیلد Text در نظر گرفته می‌شود .
 3. فیلد سوم را Family نامگذاری کنید. با این کار به صورت پیش فرض نوع این فیلد Text در نظر گرفته می‌شود .
 4. فیلد چهارم را Age نامگذاری کنید. با این کار به صورت پیش فرض نوع این فیلد Text در نظر گرفته می‌شود .

crud-in-access-with-c#-01
حالا کلیدهای Control+S را بزنید یا دکمه ذخیره در بالا سمت جپ را کلیک کنید تا کادر ذخیره جدول باز شود و از شما نام جدول را درخواست کند. نام جدول را Person بگذارید و روی OK کلیک کنید .

crud-in-access-with-c#-02

فاز اول یعنی ایجاد بانک تمام شد. حالا نوبت یه فاز دوم کار یعنی محیط ویژوال استودیو می‌باشد. برنامه ویژوال استودیو را باز کنید و سپس از منوی File گزینه New و سپس Project را انتخاب کنید .
crud-in-access-with-c#-03

در پنجره باز شده کارهای زیر را انجام دهید :

 1. Windows Form Application را در قسمت نوع پروژه انتخاب کنید
 2. یک نام دلخواه برای پروژه انتخاب کنید (در اینجا CRUDAccess استفاده شده است)
 3. در قسمت location مسیر ذخیره فایل‌های پروژه را مشخص کنید
 4. در صورتی که می‌خواهید فایل‌های پروژه در پوشه‌ای همنام با اسم پروژه ذخیره شوند، تیک گزینه Create directory for solution را بزنید
 5. در پایان روی OK کلیک کنید .

crud-in-access-with-c#-04

یک فرم با اجزای مشخص شده در شکل زیر را طراحی کنید .

crud-in-access-with-c#-05

نام گذاری کنترل‌های روی فرم را به صورت زیر انجام دهید :

کنترل خاصیت Name
دکمه ثبت Insert
دکمه حذف Delete
دکمه ویرایش Update
جعبه متن نام txtName
جعبه متن فامیلی txtFamily
جعبه متن سن txtAge

با اسم بقیه کنترل‌ها کار نداشته باشید. تمام عملیات‌های روی بانک نیازمند برقراری ارتباط با بانک هستند، که در سی شارپ این کار توسط رشته اتصال یا Connection String صورت می‌گیرد. پس در ابتدا رشته اتصال را به صورت عمومی یا Public در خارج از همه متدها (بهتر است در بالاترین قیمت امکانپذیر نوشته شود) به صورت زیر تعریف می‌کنیم :

private string ConnectionString = string.Format(@"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source={0}\sampleDB.accdb", Application.StartupPath.ToString());

حالا می‌خواهیم برای اشیای روی فرم کد بنویسیم. بهترین نقطه برای شروع دکمه ذخیره اطلاعات است. بر روی دکمه ذخیره دو بار کلیک کنید و کدهای زیر را در بلوک مختص به آن تایپ کنید. اگر می‌خواهید در برنامه نویسی رشد کنید از کپی کردن کدها تا حد امکان جلوگیری کنید .

private void Insert_Click(object sender, EventArgs e)
{
  OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(this.ConnectionString);
  OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
  OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
  OleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
  OleDbCommand1.CommandText = "INSERT INTO Person(Name, Family, Age) VALUES (@Name,@Famlily,@Age)";
  OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Name", this.txtName.Text);
  OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Family", this.txtFamily.Text);
  OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Age", this.txtAge.Text);
  OleDbConnection1.Open();
  int result = OleDbCommand1.ExecuteNonQuery();
  OleDbConnection1.Close();
  if (result > 0)
  {
    MessageBox.Show("Insert OK");
    this.SelectAllRecords();
  }
  else
  {
    MessageBox.Show("Error In Insert");
  }
}

در کدهای بالا ابتدا یک نمونه از کلاس OleDbConnection به نام OleDbConnection1 ایجاد شده و با استفاده از سازنده کلاس رشته‌ی اتصال آن تنظیم شده است. سپس یک نمونه از کلاس OleDbCommand به نام OleDbCommand1 ایجاد شده است. مقدار خاصیت connection از کلاس OleDbCommand1 را برای با نمونه کلاس OleDbConnection1 قرار داده‌ایم. نوع دستور کلاس OleDbCommand1 توسط commandtype از نوع متنی یا text انتخاب شده است. سپس محتوای دستور OleDbCommand1 با دستور insert مقداردهی شده است. سپس اتصال به بانک اطلاعاتی باز می‌شود .

دستور insert مرتبط با com توسط متد ExecuteNonQuery اجرا می‌شود و نتیجه برگشت داده می‌شود (متد ExecuteNonQuery یک عدد به عنوان خروجی بر می‌گرداند. این عدد تعداد سطرهای تحت تأثیر قرار گرفته جدول در اثر اجرای دستور com می‌باشد. اگر عددی بزرگتر از صفر برگشت داده شود نتیجه می‌گیریم عملیات ذخیره سازی با موفقیت انجام شده است و در غیر اینصورت می‌فهمیم که خطایی رخ داده و عمل ذخیره سازی اطلاعات رخ نداده است). در آخر با دستورات شرطی و بر اساس مقدار متغیر result پیغام مناسب به کاربر نمایش داده می‌شود. اکنون می‌خواهیم کدی بنویسیم که اطلاعات جدول Person در datagridview نمایش داده شود. برای اینکار یک متد عمومی می‌نویسیم که هرگاه نیاز داشتیم که اطلاعات جدول را در دیتاگریدویو نمایش دهیم آن را فراخوانی کنیم. (در زمان بارگذاری یا load فرم و همچنین بعد از عملیات‌های اصلی برای رفرش کردن دیتاگرید)

public void SelectAllRecords()
{

  OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(ConnectionString);
  OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
  OleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
  OleDbCommand1.CommandText = "SELECT * FROM Person";
  OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
  OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(OleDbCommand1);
  DataSet DataSet1 = new DataSet();
  adapter.Fill(DataSet1, "Person");
  dataGridView1.DataSource = DataSet1.Tables["Person"];
  dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "شناسه";
  dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "نام";
  dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "نام خانوادگی";
  dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "سن";
}

پنج خط اول از کد بالا مشابه دستورات دکمه ذخیره هستند که قبلاً توضیح داده شدند. در خط ششم یک نمونه از کلاس OleDbDataAdapter به نام adapter ایجاد شده است و شی OleDbCommand1 نیز به آن تخصیص داده شده است. سپس یکشی از کلاس Dataset به نام DataSet1 ایجاد شده است .

نکته اینکه کلاس Dataset مجموعه‌ای از یک یا چند جدول مجازی است و کلاس OleDbDataAdapter مانند یک منبع تغذیه عمل می‌کند، که به کمک نمونه کلاس com یک جدول از کلاس Dataset را پر می‌کند .

سپس توسط متد Fill از کلاس adapter جدولی به نام person از نمونه کلاس DataSet1 را پر می‌کنیم (نتایج دستور select در یک جدول مجازی به نام person در DataSet1 قرار می‌گیرند). در خط بعدی محتوای جدول مجازی person که در خط قبل پر شده بود را به datasource یا منبع داده‌ای کنترل دیتاگرید اختصاص می‌دهیم. و در آخر عنوان ستون‌های دیتاگرید را به رشته‌های دلخواه تغییر می‌دهیم. اکنون در متد form_load کد زیر که فراخوانی متد نمایش همه اطلاعات جدول person می‌باشد را می‌نویسیم

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
  SelectAllRecords();
}

با اینکار هنگام بالا آمدن برنامه اشخاص ثبت شده در جدول person در دیتاگریدویو نمایش داده می‌شوند. همچنین دستور SellectAllRecord() را بعد از نمایش پیغام موفقیت آمیز بودن ذخیره اطلاعات قرار دهید، تا بعد از عمل ذخیره سازی رکورد ثبت شده‌ی جدبد نیز در دیتا گرید ویو نمایش دهده شود (دیتاگرید رفرش شود). اکنون می‌خواهیم کدی را بنویسیم که با زدن روی سطر و ستون‌های دیتاگرید، اطلاعات مرتبط با آن سطر در فیلدهی متنی نام و نام خانوادگی نمایش داده شوند. برای این کار از رویدادی به نام CellEnter متعلق به کنترل datagridview استفاده می‌کنیم و کدهای خود را به صورت زیر در آن می‌نویسیم :

private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
{
  if (dataGridView1.Rows.Count > 0)
  {
    this.txtName.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[1].Value.ToString();
    this.txtFamily.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[2].Value.ToString();
    this.txtAge.Text = dataGridView1.Rows[e.RowIndex].Cells[3].Value.ToString();
  }
}

در کدهای بالا دستور if چک می‌کند که دیتاگرید خالی نباشد. حالا نوبت به کد دکمه حذف اطلاعات می‌باشد. اگر برای حذف یک شخص از جدول person شرط قرار ندهیم همه اطلاعات اشخاص در جدول پاک می‌شوند، بنابراین نیاز داریم که بر اساس یک فیلد یکتا شرط حذف اطلاعات را مشخص کنیم. اگر بخاطر داشته باشید در ابتدای آموزش در زمان تعریف فیلدهای جدول یک فیلد ID وجود داشت که بدون دستکاری آن را رها کردیم. اکنون با استفاده از همان ID می‌توانیم اشخاص دلخواه خود در دیتاگرید را حذف کنیم. برای اینکار از کد زیر در رویداد کلیک دکمه حذف استفاده می‌کنیم :

private void Delete_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (this.dataGridView1.Rows.Count > 0)
  {
    string currentPersonId = this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();    
    OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(this.ConnectionString);
    OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
    OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
    OleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
    OleDbCommand1.CommandText = "DELETE FROM Person WHERE ID=" + currentPersonId;
    OleDbConnection1.Open();
    int result = OleDbCommand1.ExecuteNonQuery();
    OleDbConnection1.Close();
    if (result > 0)
    {
      MessageBox.Show("Delete OK");
      SelectAllRecords();
    }
    else
    {
      MessageBox.Show("Delete Error");
    }
  }
}

در بالای کدها یک متغیر از نوع رشته‌ای به نام currentPersonId تعریف می‌کنیم تا مقدار شناسه شخص را در خود نگهداری کند. ممکن است این سؤال به ذهنتان خطور کند که چرا نوع متغیر رشته‌ای است در حالی که در جدول نوع آن عددی است. نکته اینجاست که چون می‌خواهیم شناسه را از ستون شناسه در دیتاگریدویو در خاصیت قرار دهیم و مقادیر موجود در دیتاگرید همه از نوع object هستند، راحت‌ترین راه برای تبدیل، نوع رشته است. از طرف دیگر چون دستور حذف اطلاعات در کلاس نمونه OleDbCommand1 در نهایت به رشته تبدیل می‌شود، بهتر است متغیر را از نوع رشته‌ای تعریف کنیم. و برای دکمه ویرایش هم از کدهای زیر استفاده می‌کنیم :

private void Update_Click(object sender, EventArgs e)
{
  if (this.dataGridView1.Rows.Count > 0)
  {
    string currentPersonId = this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
    OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(this.ConnectionString);
    OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
    OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
    OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
    OleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
    OleDbCommand1.CommandText = "UPDATE Person SET Name=@Name,Family=@Family,Age=@Age WHERE Id = @Id";
    OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Name",this.txtName.Text);
    OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Family",this.txtFamily.Text);
    OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Age",this.txtAge.Text);
    OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Id",currentPersonId);
    OleDbConnection1.Open();
    int result = OleDbCommand1.ExecuteNonQuery();
    OleDbConnection1.Close();

    if (result > 0)
    {
      MessageBox.Show("Update OK");
      SelectAllRecords();
    }
    else
    {
      MessageBox.Show("Update Error");
    }
  }
}

و درنهایت در رویداد TextChange جعبه متن جستجو کد زیر را می‌نویسیم :

private void txtSearch_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  string query = "SELECT * FROM Person WHERE Name LIKE '%" + 
          this.txtSearch.Text + "%' OR " +
          "Family LIKE '%" + this.txtSearch.Text + "%'";

  OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(ConnectionString);
  OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
  OleDbCommand1.CommandText = query;
  OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
  OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(OleDbCommand1);
  DataTable result = new DataTable();
  adapter.Fill(result);
  this.dataGridView1.DataSource = result;
  dataGridView1.Columns[0].HeaderText = "شناسه";
  dataGridView1.Columns[1].HeaderText = "نام";
  dataGridView1.Columns[2].HeaderText = "نام خانوادگی";
  dataGridView1.Columns[3].HeaderText = "سن";
}

چند نکته در مورد این آموزش :

این روش یکی از ساده‌ترین روش‌های انجام عملیات روی بانک اطلاعاتی اکسس در سی شارپ بود و روش‌های سریعتر، بهینه‌تر و مناسب‌تری هم وجود دارند، اما هدف آشنایی دوستان تازه کار به فرآیند کار بود. چنانچه قسمتی از کد برای شما نامفهوم است یا خوب توضیح داده نشده است، آن را مطرح کنید تا در سریعترین زمان ممکن پاسخ داده شود. در آینده نزدیک سطح آموزش‌ها متوسط و پیشرفته خواهد شد. امیدوارم استفاده‌های لازم را از این آموزش ببرید .

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

 1. ali43 پاسخ دادن

  با سلام ممنون خدا پدرت را بیامرزد خوب وعالی بود

 2. ali43 پاسخ دادن

  با سلام وقتی تعداد تکس باکس ها رو زیاد می کنم عمل نمی کنه البته یکی از کلون ها کلید ه ( قبلا تو اکسس یه فیلد کلید شده)
  چه کنم که جواب بده

  • اسماعیل ابراهیمی پاسخ دادن

   یه بار دقیق دقیق کدهات رو از اول چک کن ، به احتمال خیلی زیاد مشکلت حل میشه
   اگر حل نشد دقیق بگو چیکار کردی ، تا بهتر راهنماییت کنم
   اگه خواستی کد بزاری برای توضیحات ،توی انجمن مطرح کن
   موفق باشی

 3. sheyda پاسخ دادن

  با سلام
  من یه دیتا بیس بزرگ دارم که اتصال برقرار شده اما در جستجو دچار مشکل میشه فقط تونستم کل اطلاعات یه جدول را در یک دیتاگرید نمایش بدم اما جستجو انجام نمیشه اگه میشه برای جستجوی رشته عدد بزرگ و محدوده رشته در یک بانک بزرگ راهنماییم کنید
  با تشکر

  • اسماعیل ابراهیمی پاسخ دادن

   ۱- اگر امکان داره مشکل رو دقیق تر بیان کنید
   ۲- مطمئن هستید که کدهای جستجو رو درست نوشتید ؟
   ۳- فکر می کنم چون بانکتون حجمش زیاده ، قرار دادن کد جستجو در رویداد Text_Change از کنترل textbox جستجو صحیح نباشه ، چون ممکنه در هنگام محاسبات یک جستجو ، جستجوی بعدی هم فراخوانی بشه و باعث رخ دادن خطا بشه
   ۴- بهتره کدهای جستجو رو در یک دکمه بنویسید و تا اتمام پروسه جستجو سایر امکانات رو غیرفعال کنید تا خطایی پیش نیاد

   موفق باشید

 4. sheyda پاسخ دادن

  ممنون از پاسختون
  میشه بیشتر توضیح بدین این کدی است که استفاده کرده ام اما جواب نداد

  try
  {
  	int p = 0;
  	Double k;
  	k = System.Convert.ToDouble(textBox1.Text);
  	string strsql;
  	OleDbConnection con = new OleDbConnection(oleDbConnection1.ConnectionString);
  	con.Open();
  	strsql = "select * from sabtnam";
  	OleDbDataAdapter da = new OleDbDataAdapter(strsql, con);
  	DataSet ds = new DataSet();
  	da.Fill(ds, "sabtnam");
  	OleDbDataReader dr;
  	OleDbCommand cs = new OleDbCommand(strsql, con);
  	dr = cs.ExecuteReader();
  	int i;
  	i = this.BindingContext[ds, "sabtnam"].Count;
  	dr.Read();
  	for (int j = 0; j < i; j++)
  	{
  		if (dr.GetString(2) == textBox1.Text)
  		{
  			p++;
  			textBox2.Text = dr.GetString(0);
  			textBox3.Text = dr.GetString(1);
  			textBox4.Text = dr.GetString(3);
  
  
  		}
  		dr.Read();
  	}
  	con.Close();
  	if (p == 0)
  	{
  		MessageBox.Show("چنین شماره ای موجود نمی باشد");
  		textBox1.Text = "";
  	}
  
  
  }
  catch
  {
  
  	textBox1.Text = "";
  
  }
  
 5. اسماعیل ابراهیمی پاسخ دادن

  دوست عزیز
  لطف کنید یک نمونه از پروژه رو به آدرس ایمیل بنده esmial.abrahimi@gmail.com ارسال کنید تا بهتر راهنمایی کنم
  موفق باشید

 6. سیاوش ابراهیمی پاسخ دادن

  سلام ، در پاسخ دوستمون ” Sheyda ” :
  نمیدونم چرا دارید لقمه رو دور سر می چرخونید ! کاری که شما انجام دادید اینه که ابتدا “تمامی” اطلاعات درون بانک اطلاعاتی رو در حافظه اصلی Load کردین و در در این حافظه دارید عملیات جستجو رو انجام می دین . شاید در تعداد اطلاعات کم این روش پاسخگو باشه ولی در تعداد داده های بزرگ کارایی برنامه رو بشدت پایین میاره .
  به نظر بنده شما باید کوئری که در بالا

  Select * FROM Sabtnam
  

  هست رو به

  SELECT * FROM Sabtnam WHERE columnName = somevalue 
  

  که columnName اسم ستون بانک اطلاعاتی که جستجوی اطلاعات بر اساس اون انجام میشه و somevalue همون مقدار textBox1.text هست ، تغییر بدین.
  با این روش موتور بانک اطلاعاتی تمامی اطلاعات مورد نظرتون رو بهتون میده و نیازی به مقایسه تک تک مقادیر در حافظه نیست .

  موفق و موید باشید : )

 7. سیاوش ابراهیمی پاسخ دادن

  اشکال بعدی که کد شما در صورتی که به درستی کار کنه داره اینه که اطلاعات آخرین سطری از بانک اطلاعاتی که با شرط داده شده مطابقت کنه در جعبه های متنی نمایش داده میشه .

  البته اگر قصد شما اینه که فقط یک سطر رو نمایش بدین باز هم کد اشتباه است و باید در انتهای شرط دستور break رو وارد کنید تا نیازی به مقایسه های بعدی نباشه .

  به عنوان مثالی ساده : اگر تمامی اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتیتون ۱۵۰۰۰ باشه و سطر مورد نظرتون شماره ۱۰ باشه تعداد ۱۴۹۹۰ مقایسه دیگه انجام میشه که نیازی به این کار نیست !

  همچنین کاربرد متغیر k در کد بالا رو متوجه نشدم

 8. hasan6 پاسخ دادن

  سلام به مدیران محترم و بروز سایت.
  راستش میخاستم یه خواهش کنم:
  اگر میشه آموزشهای مربوط به entity framwork رو بزارید.
  مخصوصا روش code first
  ممنون.

 9. اسماعیل ابراهیمی پاسخ دادن

  چشم
  در اولین فرصت
  موفق باشید

 10. مجتبی پاسخ دادن

  سلام به همه دوستان
  یه سوال داشتم ممنون میشم اگه کسی جوابشو میدونه راهنمایی کنه
  دو تا فرم دارم میخوام وقتی تو فرم دوم روی یکی از رکوردهای دیتاگرید کلیک کردم تو فرم اول تمام مشخصات رکورد واسه ویرایش نمایش داده بشه
  نمیدونم چطوری میشه اینکارو کرد تو #C
  قبلاً متشکرم

 11. مجتبی پاسخ دادن

  با تشکر از شما یه سوال دیگه داشتم الان شما دو تا تکست باکس دارید که پابلیک معرفی کردید من ۱۵ تا تکست باکس و ۳ تا کومبوباکس دارم همشونو باید پابلیک تعریف کنم و مقداردهی؟
  راه حل ساده تری نداره؟
  میشه وقتی رو یه رکورد کلیک کردیم به طور مثال کدملی تو یه متغیر استرینگ ذخیره شه بعد که فرم اول نمایش داده شد این کدملی که یکی فقط هست اون رکورد رو از بانک بخونه و تو تکست باکسها قرار بده.
  این فقط نظر من بود اگه میشه یه کد واسه خوندن از بانک بهم بگید ممنونتون میشم
  بازم از حوصلتون ممنونم

 12. مجتبی پاسخ دادن

  با سلام به مدیران محترم سایت اگه ممکنه سوال منو جواب بدید
  با تشکر

 13. امیر ع پاسخ دادن

  سلام اقا مجتبی
  ببین اون راهی رو هم که گفتی میشه انجام داد.
  ولی من باید بدونم که شما از چه تکنولوژی ای برای اتصال به پایگاه داده ات، استفاده میکنی؟
  linq , Entity Framework , ADO.NET ؟

 14. مجتبی پاسخ دادن

  سلام آقا امیر ممنونم از حوصله ای که به خرج دادی. راستش از ADO.NET استفاده کردم، یکی از دوستام روش LINQ رو واسم توضیح داده ولی من میخوام از ADO استفاده کنم. ممنون میشم راهنماییم کنی

 15. امیر ع پاسخ دادن

  میترسم راهنماییت کنم اشتباه بشه.آخه ado زیاد کار نکردم. کاشکی با Linq کار کرده بودی.

 16. mohammad پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  ممنون از آموزشتون

 17. یونس ابراهیمی پاسخ دادن

  سلام آقا مجتبی ، امیدوارم که حالتون خوب باشه ،

  منظورتون از تکست باکس Public همون خاصیت های Public هست که من تعریف کردم ؟

  ببینید لزومی نداره که شما حتما مثلا ۱۵ تا خاصیت از جنس Pubic تعریف کنید و بعد اونا رو مقدار دهی کنید . می تونید از لیست های Generic هم استفاده کنید یا Dictionary ها .

  مثلا مقداری که می خواین در بین فرم ها به اشتراک بزارید رو به یک ترتیب خاص در لیست Generic ذخیره کنید و بعد Reference اون لیست رو به فرم دوم پاس بدین و در فرم دوم مقادیر رو استخراج کنید و در TextBox ها یا کنترل های دیگه نمایش بدین .

  راه های زیادی هست واسه پاس دادن اطلاعات بین فرم ها ، شما باید بر اساس نیاز پروژه تصمیم گیری کنید . مثلا در همون مشکلتون می تونید راحت از Generic List یا Dictionary ها استفاده کنید .

 18. امیر ع پاسخ دادن

  ممنون آقای ابراهیمی.
  من نمیدونستم که با لیست ها هم میشه بین فرم ها ، اطلاعات رد وبدل کرد.
  ممنون.
  کاشکی یه مقاله هم درباره اون میدادید

  • Developer0400 پاسخ دادن

   سلام ، بله میشه اطلاعات رو با استفاده از لیست ها راحت در بین فرم ها انتقال داد .

   در اسرع وقت یک مقاله در این مورد می نویسم.

 19. مجتبی پاسخ دادن

  سلام آقا یونس ممنونم از پاسختون
  فقط اگه براتون امکان داره قطعه کد انتقال رکورد از دیتاگرید به تکست باکس فرم انتقال رو برام بنویسید ممنونتون میشم
  بهروش ADO

 20. mitra پاسخ دادن

  سلام وقتتون بخیر
  چطور میشه روی خانه های جدول تغییرات (عملیات ریاضی) انجام بدیم و اونو در جدول دیگه جا بدیم؟

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز…
   ممنون میشیم که سوالتون رو به طور کامل توی انجمن مطرح بفرمایید.

 21. mitra پاسخ دادن

  فرض کنید که جدولی داریم و میخواهیم روی داده های این جدول عملیاتب انجام بدیم و اونارو داخل یه جدول دیگه نمایش بدیم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   آدرس انجمن forum.w3-farsi.com
   شرمنده توی آدرس بالا مطرح بفرمایید.

 22. ابوالفضل پاسخ دادن

  با عرض ادب و احترام خدمت همه دست اندرکاران این سایت
  خواستم بگم من میخوام یک صفحهlogin بسازم ولی هر چی میگردم نیست.
  ویژوال من ۲۰۱۲ هستش.

 23. یونس ابراهیمی پاسخ دادن

  سلام دوست عزیز…اینم لینک
  http://www.w3-farsi.com/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%85-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-login/

 24. نگین دانایی پاسخ دادن

  سلام ممنون از سایت خوبتون.
  من می خوام اسامی فیلدها که در اینجا شما نام و نام خانوادگی و… تعریف کردیدو از خود کاربر بگیره ، آیا این امکان وجود داره ؟

  • Developer0400 پاسخ دادن

   سلام ، منظورتون نام فیلد ها در Datagridview هست ؟ یا اینکه اسم فیلد ها در بانک اطلاعاتی منظورتون هست ؟

   در هر دو حالت میشه .

   در حالت اول : می تونید به هر طریقی نام فیلد رو از کاربر بگیرید و اونو در خاصیت HeaderText ستون مورد نظر قرار بدین .
   در حالت دوم : بعد از اینکه مقدار رو از کاربر گرفتید باید با استفاده از دستورات SQL اونو به نام ستون مورد نظر نسبت بدین.

 25. نگین دانایی پاسخ دادن

  میشه شما لطف کنید همین قسمتو واسه ما انجام بدید یا ایمیلتونو بدید تا من پروژمو واستون میل کنم

  • Developer0400 پاسخ دادن

   ایمیل بنده : vbnetgenius@gmail.com
   می تونید در فروم هم بپرسید شاید دوستان دیگه راه حل بهتری داشتند.

 26. mitra پاسخ دادن

  عالی بود.مرسی از سایت خوبتون

 27. علی حاجی ملا حسین پاسخ دادن

  واقعا به خاطر زحماتتون تشکر می کنم

 28. محمد انصاری پاسخ دادن

  سلام در صورتی در یک بانک دو جدول باشد و بعضی فیلدها در هز دو جدول نیاز باشد که فیلد تکراری ثبت نکند درمثلا کد دانش اموز و نام در دو جدول باشد…..در sqlچه کاری باید انجام شود…کد در ویژوال چگونه است؟…با تشکر

 29. Developer0400 پاسخ دادن

  سلام دوست عزیز…ممنون میشم سوالتونو توی فروم مطرح بفرمایید.
  با تشکر

 30. amir پاسخ دادن

  باعرض سلام،ادب و احترام
  آقای ابراهیمی عزیز بابت سایت خوبتون بی نهایت سپاسگزارم.فقط در کد بالا برای دستور حذف،خط چهارم به جای OleDbConnection1.Open(); عبازت OleDbCommand1.Open(); را نوشته اید که باعث خطا دادن برنامه می شود.لطفا آن را اصلاح نمایید تا دوستان با مشکل مواجه نشوند. باتشکر

  • Developer0400 پاسخ دادن

   بسیار سپاسگزارم از لطفتون
   اصلاح شد

 31. یاسر پاسخ دادن

  با سلام . من یک پروژه با کاربردهای ثبت و حذف و ویرایش و جستجو در سی شارپ نوشتم و مشکلی که داره اینه که در قسمت ویرایشم زمانیکه فیلدی را میخوام ویرایش کنم تمام فیلدها با همان نام ذخیره میشه و نه فقط فیلد مورد نظرم. لطفا راهنمایی کنید

  • Developer0400 پاسخ دادن

   سلام ؛ لطفا سوالاتتون رو در بخش فروم سایت بپرسید . ضمنا دستور Update رو هم بنویسید . احتمال می دم منظورتون اینه که تمامی رکورد ها ویرایش می شن . باید قسمت Where دستور رو بنویسید

 32. کازیوه پاسخ دادن

  سلام خسته نباشیدمن یه برنامه نوشتم بدون استفاده از database میشه کمکم کنیدکه نمایش اطلاعاتم در datagridview وجستجووویرایش در labelباشه بعدش تو datagridمتن ویرایش شدمون رونشون بده
  ممنون اگه کمکم کنید

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز… سوالتونو توی بخش (( پرسش و پاسخ ))مطرح بفرمایید، تا دوستان راهنمایی کنن

 33. حميد صلحي پاسخ دادن

  سلام من یه راهنمایی میخواستم تازه کارم
  میخوام تو دیتاگرید فقط ۱۰ تارکورد آخر جدولم نمایش داده بشه

 34. sara پاسخ دادن

  سلام ، خسته نباشید
  آموزشاتون عالیییییییی
  همیشه موفق باشید
  ممنون

 35. احسان پاسخ دادن

  با عرض سلام و خسته نباشید و تشکر از سایت بسیار خوبتون…

  می خواستم توی همین برنامه ای که توی این پست برای دانلود گداشتید؛ سرچ بر اساس یکی از فیلدها رو هم بزارید. البته تمام بخشای دیگه هم خوندم ولی
  قسمت سرچشون رو بر اساس SQL توضیح داده بودید، می خواستم دقیقآ به همین برنامه که در همین صفحه برای دانلود گذاشتید، یک دکمه سرچ براساس یکی
  از فیلدها هم بزارید؛ البته با همین بانک اطلاعاتی اکسس؛ به نحوی که وقتی یکی از text ها رو (مثلآ نام) برای سرچ پر می کنیم و دکمه سرچ زده میشه
  اطلاعات اون رکورد فیلد به فیلد از بانک واکشی بشه و توی text مربوط به خودش نمایش داده بشه…

  ممنون میشم…

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   به ایملیتون ارسال شد.

   موفق باشید./

   • یسنا پاسخ دادن

    لطفا کد جستجو رو هم بذارید… که وقتی چیزی سرچ میشه مقادیر ثبت شده رو توی تکست نشون بده… قبلا هم گذاشتید .
    لطفا بذارید 🙁

 36. reza پاسخ دادن

  سلام
  من می خوام توسط دستور زیر برای اضافه کردن مورد از تکس باکس به دیتا گرید ویو استفاده کنم اما جواب نمی ده
  میشه راهنمایی بفرمایید
  لطفا جوابشو برام ایمیل کنید:
  ممنون

  //this.table2TableAdapter.Insert(Convert.ToInt32(textBox1.Text), Convert.ToInt32(textBox4.Text), Convert.ToInt32(textBox5.Text), Convert.ToInt32(textBox6.Text), Convert.ToInt32(textBox9.Text), textBox2.Text, textBox3.Text);
 37. armin157 پاسخ دادن

  سلام خدمت شما ببخشید من با تکنولوژی Linq در حال طراحی یک برنامه هستم ولی حذف کردن اطلاعات با خطا مواجه شده و با بانک اطلاعاتی اس کیو ال سرور ۲۰۰۸ کار میکنه حاالا میشه کدی معرفی کنید که خطا نگیره کد بنده را خطا میگرد با تشکر

 38. کوثر پاسخ دادن

  با سلام
  من توی برنامه ۱۳ تا اطلاعات دارم که باید توی بانک ثبت بشه اما فقط ۹ تا توی بانک ذخیره میشه…
  لطفا راهنمایی کنید. اگه لازم هست برنامه رو براتون بفرستم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام ، ممنون میشم سوالتونو توی انجمن مطرح بفرمایید

 39. یسنا پاسخ دادن

  سلام.. تشکر از سایت بسیار مفیدتون.
  میشه لطفا کد جستجو همین برنامه رو هم بذارید…
  خیییییییییییییییییییییییییییلی ممنون
  منتظرم 🙂

 40. yasna پاسخ دادن

  سلام 🙁
  میشه لطفا کد جستجو رو هم بذارید؟؟ برا یکی از کاربرا ایمیل کردین 🙁
  لطفا کدش رو بذارید یا ایمیل کنید
  مممنوووووون میشم

 41. یسنا پاسخ دادن

  چراااااااااااااااااااااا هیشکی جوابمو نمیده 🙁

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   چشم دوست عزیز…تو امتحاناتم… سعی می کنم تا فردا بذارم براتون

   • یسنا پاسخ دادن

    ممنونم آقای ابراهیمی 🙂
    ایشالاا همه رو ۲۰ بگیرید 🙂

 42. مهری پاسخ دادن

  سلام خسته نباشین
  من یه پروژه درسی دارم که ساخت لوگین هست که وارد میشی حذف و درج و آپدیت کردن دیتابیس هست
  من مشکلم اینه که اسکول سرور نصب نمیشه میتونم از اکسل کمک بگیرم؟
  یه سوال دیگر اینو میخوام در صفحه وب انجام بدم نه فرم؟
  رهنمایی لطفا
  ممنونم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام ، لطفا سوالات خودتون رو در بخش پرسش و پاسخ سایت بپرسید .
   می تونید از SQL SERVER EXPRESS استفاده کنید .
   یک تاپیک بزنید در فروم

 43. یسنا پاسخ دادن

  سلام آقای ابراهیمی… امتحاناتون تموم نشد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خودم یه کد نوشتم اما اجرا نمیشه 🙁

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام ، براتون ارسال شد.

   • یسنا پاسخ دادن

    سلام آقای ابراهیمی.. خیلی ممنون که جواب دادید.
    اما منظورم این کد نیست.. من میخام اطلاعاتی که توی بانک هست رو توی تکست باکس نشون بده.
    مثلا وقتی کد کسی رو جستجو میکنم بقیه اطلاعاتش روی تکست باکس مربوط به خودش نشون بده.
    مثلا وقتی کد رو جستجو میکنم اسمش رو هم توی تکست باس مربوط به نام که رو ی فرم هست نشون بده نه توی دیتا گرید ویوو..
    این سوال رو قبلا هم یکی ازتون خواسته بود.
    ممنون میشم اگه کمکم کنید.

    • یونس ابراهیمی

     یعنی فرض کنیم که اصلا دیتا گریدی وجود نداره و فقط یک تکس باکس واسه سرچ هست و نتایج جستجو رو میخواین مستقیم از بانک توی تکس باکس های مربوطشون نشون بدین؟

    • یسنا

     سلام.
     بله . همین رو میخام.. خودم یه کد نوشتم اما یه قسمتش خطا داره هرکاری میکنم نمیتونم متوجه اشتباهم بشم.
     ممنونم از کمکتون.

    • یونس ابراهیمی

     سلام، الان که خسته ام ولی کدتون رو بفرستین به ایمیلم تا فردا براتون درست کنم…
     younes.ebrahimi.1391@gmail.com

    • یسنا

     خیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییلی تشکر های فراوان.
     واقعا خیلی کمک کردین..
     ممنون از سایت فوق العادتون.
     امیدوارم همیشه موفق باشید

    • یونس ابراهیمی

     خواهش می کنم، شما لطف دارین

 44. محمد داوری پاسخ دادن

  سلام خسته نباشین من کد آپدیتو که مینویسم فقط دیتا گرید ویوم آپدیت میشه و دیتابیسم اصلا تغییری نمی کنه .
  کد آپدیتم:

  SqlCommand cmd2 = new SqlCommand("UPDATE driver SET named=@ahmad WHERE codemeli=@num", con);
  cmd2.Parameters.AddWithValue("@ahmad","gholamreza");
  cmd2.Parameters.AddWithValue("@num", "0720291951");
  //connect.Open();
  cmd2.ExecuteNonQuery();
  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام لطفا سوالتون رو در بخش پرسش و پاسخ سایت بپرسید .

   تا بعدا دوستان دیگه که مشکل شما رو دارند جواب رو پیدا کنند . مرسی

 45. mahditaherian پاسخ دادن

  منم از acceess 2013 استفاده می کنم تو con.open();error
  داد کلافم لطفا بگید چطور حل کنم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   پیغام خطاش چیه؟

 46. mahditaherian پاسخ دادن

  با سلام و تشکر

  The ‘Microsoft.ACE.OLEDB.12.0’ provider is not registered on the local machine.

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   توی solution explorer یه پوشه به نام properties هست روش دوبار کلیک کنید و یه صفحه باز میشه ، یه سربرگ به نام Build داره اونو بزنید و گزینه Platform target رو بذارین روی مثلا x86

 47. mahditaherian پاسخ دادن

  با سلام , متشکرم مشکلم حل شد

 48. سعید عزیزی پاسخ دادن

  با سلام
  من یک datagridview دارم که دادهاشو از چنتا table میگیره حالا برا حذف دادها مشکل دارم ،لطفن راهنمایی کنید

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام، ممنون میشم سوالتونو توی انجمن مطرح بفرمایید

 49. kuuzzmm پاسخ دادن

  سلام من یه بانک دارم تو اکسس که شمار پرسنلی و اطلاعات همکاران رو داره به عنوان اطلاعات ثابت و بعدش میخوام یه سری اطلاعات رو کاربر وارد کنه
  برا ثبت تشویقی همکاران
  اطلاعات رو میاره تو دیتا گرید
  ولی نمی دونم چطور اطلاعات جدید رو وارد کنم / مخصوصا اطلاعات تاریخش رو
  تقریبا الان وسط برنامه گیج موندم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام دوست خوبم ، اگر امکان داره سوالاتتون رو در بخش پرسش و پاسخ سایت بپرسید .
   با تشکر

 50. sina777 پاسخ دادن

  لطفا کدهای لازم برای جستجو رو برام بفرستید
  با تشکر فراوان

 51. sina777 پاسخ دادن

  سلام آقای ابراهیمی.
  لطفاااااااااااااااا کدهای لازم برای جستجو رو برام بفرستید
  با تشکر فراوان

 52. ehsan پاسخ دادن

  سلام میشه لطف کنید برنامه ای که ساختید رو لینکشو برام ایمیل کنید

 53. azita.rahmani پاسخ دادن

  سلام آقای ابراهیمی میشه لطف کنید و کدهای مربوط به سوال خانوم یسنا رو برای من هم بفرستید.سوال من هم همینه.
  خیلی ممنون میشم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام، سعی میکنم تا شب براتون ارسال کنم یا توی سایت قرار بدم

 54. محمد پاسخ دادن

  با سلام
  برای سری اول اطلاعات وارد میکنم برنامه درست عمل میکنه اما وقتی میبندم و دوباره میخوام کار کنم اطلاعات قبلی دیتابیس حذف شدن. لطفا راهنمایی کنید.. باتشکر

 55. mahshad پاسخ دادن

  سلام
  چطور میتونم اطلاعات ورودی فرم رو در اکسل به صورت مرتب ذخیره کنم؟!! 🙁

 56. وحید پاسخ دادن

  سلام دوستان من یه دیتا گرید دارم میخوام وقتی روی یه سطر کلیک کردم و تمام اون سطر انتخاب شد اطلاعات سطر انتخاب شده به تکست باکس های فرم دیگه منتقل بشه ممنون میشم کد کامل شو بهم بگید

 57. بهروز پاسخ دادن

  با سلام
  میخواستم ببینم آیا امکانش هست که مقدار ID جداول رو خودمون بدیم نه اینکه خود دیتا بیس اضافه کنه؟
  مثلا مشخصات یک فرد کلید اصلیش شماره ملی اون شخص باشه که خودمون ب دیتا بیس بدیم و دیگه نیازی به وجود ستون ID در جدولمون نباشه
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 58. محمدابراهیم فلاح پاسخ دادن

  سلام . یه سوال موقع اتصال به دیتابیس با این ارور مواجه میشم 🙁
  The ‘Microsoft.Jet.OLEDB.4.0’ provider is not registered on the local machine

 59. محمد جهانی پاسخ دادن

  با سلام شما نوشتید که فایل دیتا بیس ساخته شده رو در مسیر برنامه در پوشه debug قرار بدیم ولی من در ویژوال استودیو همچین پو.شه ای ندارم. ویژوال استودیو من ۲۰۱۵ هستش با تشکر لطفا راهنمائی کنید

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام دوست عزیز
   بنده هم از VS2015 استفاده می کنم. هست …داخل پوشه bin ه… مسیری به صورت زیر :

   C:\Users\youpc\Documents\Visual Studio 2015\Projects\WindowsFormsApplication5\WindowsFormsApplication5\bin\Debug
 60. masoumeh پاسخ دادن

  سلام خسته نباشید
  زمانی که کلاس OleDbconncetion معرفی میکنم مشخصه هاشو نمیاره
  باید چیکار کنم

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام، فضای نام زیر رو وارد برنامتون کردین؟

   using System.Data.OleDb;
   • masoumeh پاسخ دادن

    نه گزینه های پایین وارد کردم

    using system data
    using system data sqlclient

    • یونس ابراهیمی

     خب اینو هم وارد کنید درست میشه

 61. masoumeh پاسخ دادن

  ممنون

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   خواهش می کنم

 62. پویا شعبانی پاسخ دادن

  با سلام این دستور ویرایش منه ارور میده میگه مقدار پیدا نمیشه لطفا کمک کنین.

  if (this.dataGridView1.Rows.Count > 0)
  {
  	string currentPersonId = this.dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
  	OleDbConnection OleDbConnection1 = new OleDbConnection(this.ConnectionString);
  	OleDbCommand OleDbCommand1 = new OleDbCommand();
  	OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
  	OleDbCommand1.Connection = OleDbConnection1;
  	OleDbCommand1.CommandType = CommandType.Text;
  	OleDbCommand1.CommandText = "UPDATE moshtari SET username=@username,type=@type,price=@price,data=@data,[time]=@time WHERE Id = @Id";
  	OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@username", this.usernam.Text);
  	OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@price", this.price.Text);
  	OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@data", this.txt_data_hesab.Text);
  	OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@time", this.txt_time_hesab.Text);
  	OleDbCommand1.Parameters.AddWithValue("@Id", currentPersonId);
  	OleDbConnection1.Open();
  	int result = OleDbCommand1.ExecuteNonQuery();
  	OleDbConnection1.Close();
  
  	if (result > 0)
  	{
  		MessageBox.Show("Update OK");
  		SelectAllRecords();
  	}
  	else
  	{
  		MessageBox.Show("Update Error");
  	}
  }
 63. Milad پاسخ دادن

  با سلام و درود
  دوست عزیز ممنون از آموزش خوبتان فقط یک نکته ای که هست . اگر بخواهیم فقط ستون خاصی را در یک سطر خاص ویرایش کنیم چطوری باید عمل کنیم .

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   سلام، ممنون بابت لطفتون
   سوالتونو تو بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید ممنون میشم
   w3-farsi.com/forum

 64. ابراهیم قیدرلو پاسخ دادن

  خیلی ممنون از لطفتون