به دست آوردن اختلاف دو تاریخ

کد زیر چگونگی به دست آوردن اختلاف دو تاریخ در سی شارپ را نشان می دهد:

using System;

namespace diffrenceDate
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      DateTime firstDate = new DateTime(2000, 01, 01);
      DateTime secondDate = new DateTime(2000, 05, 31);

      TimeSpan diff = secondDate.Subtract(firstDate);
      TimeSpan diff1 = secondDate - firstDate;

      String diff2 = (secondDate - firstDate).TotalDays.ToString();

      Console.WriteLine(diff1);
      Console.ReadLine();
    }
  }
}
151.00:00:00

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.