حذف تگ های HTML از رشته در سی شارپ

تکه کد زیر تمامی تگ های HTML موجود در یک رشته را حذف می کند :

using System;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace StripHTML
{
  class Program
  {
     const string HTML_TAG_PATTERN = "<.*?>";
     static string StripHTML(string inputString)
     { 
       return Regex.Replace(inputString, HTML_TAG_PATTERN, string.Empty);
     } 

     static void Main(string[] args)
     {
       Console.WriteLine(StripHTML("<h1>This is Test</h1>"));
       Console.ReadLine();
     }  
  }
}
This is Test

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.