خارج شدن از حلقه با استفاده از break و continue

گاهی اوقات با وجود درست بودن شرط می خواهیم حلقه متوقف شود. سوال اینجاست که چطور این کار را انجام دهید؟ با استفاده از کلمه کلیدی break حلقه را متوقف کرده و با استفاده از کلمه کلیدی continue می توان بخشی از حلقه را رد کرد و به مرحله بعد رفت. برنامه زیر نحوه استفاده از continue و break را نشان می دهد :

 1: <?php
 2: 
 3:   echo 'Demonstrating the use of break.'.'<br/>';
 4:   
 5:   for ($x = 1; $x < 10; $x++)
 6:   {
 7:    if ($x == 5)
 8:        break;
 9: 
 10:    echo $x . '<br/>';
 11:   }
 12: 
 13:   echo '<br/>'. 'Demonstrating the use of continue.'.'<br/>';
 14: 
 15:   for ($x = 1; $x < 10; $x++)
 16:   {
 17:    if ($x == 5)
 18:        continue;
 19: 
 20:    echo $x . '<br/>';
 21:   }
 22: 
 23: ?>
Demonstrating the use of break.
1
2
3
4

Demonstrating the use of continue.
1
2
3
4
6
7
8
9

در این برنامه از حلقه for برای نشان دادن کاربرد دو کلمه کلیدی فوق استفاده شده است اگر به جای for از حلقه های while و do…while استفاده می شد نتیجه یکسانی به دست می امد. همانطور که در شرط برنامه (خط 7) آمده است وقتی که مقدار x به عدد 5 رسید سپس دستور break اجرا شود(خط 8). حلقه بلافاصله متوقف می شود حتی اگر شرط x < 10 برقرار باشد. از طرف دیگر در خط 17 حلقه for فقط برای یک تکرار خاص متوقف شده و سپس ادامه می یابد. وقتی مقدار x برابر 5 شود حلقه از 5 رد شده و مقدار 5 را چاپ نمی کند و بقیه مقادیر چاپ می شوند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.