رابط های IEnumerator و IEnumerable

تمامی کلاسهایی که به نحوی شامل یک Collection هستند، این دو رابط رو پیاده سازی می‌کنند. وجود IEnumerable که توسط کلاسها پیاده سازی می‌شود به کلاس این امکان را می‌دهد که بصورت ضمنی و توکار بشود شیء را پیمایش کرد. دقیقاً به همین دلیل می‌توان با استفاده از حلقه foreach یک آرایه را پیمایش کرد، چون که رابط IEnumerable توسط کلاس System.Array پیاده سازی می‌شود. رابط IEnumerator در سطح پایین‌تری از یک IEnumerable قرار دارد. با استفاده از این رابط می‌توان در هرجای بدنه متد اشیایی رو برگشت دهیم بدون اینکه مجبور باشیم ابتدا نتایج را مثلاً در یک آرایه بریزیم و بعد آن آرایه رو برگشت دهیم.

 

رابط IEnumerator

یک شمارنده (enumerator) رابط IEnumerator را پیاده سازی می‌کند که دارای دو متد ()MoveNext() ،Reset و یک خاصیت به نام Current می‌باشد. خاصیت Current عنصر جاری یک مجموعه را بر می‌گرداند. این خاصیت یک خاصیت فقط خواندنی (read-only) است و چیزی که برمی گرداند از نوع object می‌باشد. متد ()MoveNext متدی است که، مکان شمارنده را از یک آیتم در مجموعه به آیتمی دیگر منتقل می‌کند. این متد یک مقدار بولی را بر می‌گرداند که نشان می‌دهد که آیا مکان دیگری برای خواندن در دسترس است یا به انتهای مجموعه رسیده است. اگر مکان جدیدی وجود داشته باشد مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false را بر می‌گرداند. مکان اولیه شمارنده قبل از اولین آیتم مجموعه است، بنابراین ()MoveNext باید قبل از اولین دسترسی خاصیت Current فراخوانی شود. متد ()Reset متدی برای برگرداندن شمارنده به موقعیت اولیه خود قبل از جابجایی است. به تعبیری دیگر، موقعیت اولیه مجموعه را برمی گرداند. با در اختیار داشتن یک شمارنده (enumerator) شما قادر خواهید بود که حلقه foreach را شبیه سازی کرده و عناصر یک مجموعه را با استفاده ازمتد ()MoveNext و خاصیت Current پیمایش کنید. برای درک بهتر عملکرد دو متد و خاصیت مذکور به شکل و کد زیر توجه کنید :
IEnumerable

int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 };

IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator();
IEnumerator1.MoveNext();
int i = (int)IEnumerator1.Current;

Console.WriteLine(i.ToString());
10

همانطور که در کد بالا مشاهده می‌کنید متد ()GetEnumerator آرایه numbers را به نوع شمارش پذیر تبدیل می‌کند، سپس با فراخوانی متد ()MoveNext عدد 10 که اولین عضو آرایه است به عنوان عنصر جاری (Current) بر گردانده می‌شود. حال فرض کنید که شما می‌خواهید عدد 12 را چاپ کنید، برای این کار باید متد ()MoveNext را سه با فراخوانی کنید :

int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 };

IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator();

IEnumerator1.MoveNext();
IEnumerator1.MoveNext();
IEnumerator1.MoveNext();

int i = (int)IEnumerator1.Current;

Console.WriteLine(i.ToString());
12

آرایه‌ها از انواع قابل شمارش (enumerable) هستند، بنابراین کد زیر روش دستی کاری است که حلقه foreach به صورت خودکار انجام می‌دهد. در حقیقت کامپایلر #C کدی شبیه به کد زیر را در هنگام نوشتن دستور foreach تولید می‌کند:

using System;
using System.Collections;

public class Program
{
  public static void Main()
  {
    int[] numbers = { 10, 11, 12, 13 };

    IEnumerator IEnumerator1 = numbers.GetEnumerator(); 
                              
    while (IEnumerator1.MoveNext())           
    {                          
      int i = (int)IEnumerator1.Current;       
      Console.WriteLine("{0}", i);          
    }                          
  }
}
10
11
12
13

 

رابط IEnumerable

یک کلاس قابل شمارش (enumerable) کلاسی است که رابط IEnumerable را پیاده سازی کند. رابط IEnumerable فقط یک عضو دارد و آن عضو هم متد ()GetEnumerator می‌باشد و پارامتر برگشتی این متد از نوع همان رابط IEnumberator است. این رابط در واقع کلاس ما را قابل پیمایش می‌کند تا بتوانیم حلقه foreach را در مورد کلاسمان بکار ببریم. فرم کلی بصورت زیر است :

using System.Collections;

class MyClass : IEnumerable
{
  public IEnumerator GetEnumerator 
  { 
    ... 
  }
  ...
}

اکنون یک مثال را با هم مرور می‌کنیم. فرض کنید یک کلاس به نام ColorEnumerator که رابط IEnumerator را پیاده سازی می‌کند. این کلاس یک رشته از رنگها را در بر می‌گیرد، و چون رابط IEnumerator را پیاده سازی می‌کند، پس قابل پیمایش می‌شود :

using System;
using System.Collections;
class ColorEnumerator : IEnumerator
{
  string[] Colors;
  int Position = -1;
  public ColorEnumerator(string[] theColors) // Constructor
  {
    Colors = new string[theColors.Length];
    for (int i = 0; i < theColors.Length; i++)
      Colors[i] = theColors[i];
  }

  public object Current                 // Implement Current.
  {                  
    get               
    {                
      return Colors[Position];   
    }                
  }                  
                                 
  public bool MoveNext()                 // Implement MoveNext.
  {                  
    if (Position < Colors.Length - 1)
    {                
      Position++;         
      return true;         
    }                
    else               
      return false;        
  }                  
                                 
  public void Reset()                  // Implement Reset.
  {                  
    Position = -1;          
  }                  
}

اکنون ما کلاسی دیگر ایجاد می‌کنیم که رابط IEnumerable را پیاده سازی می‌کند، این کلاس در متد ()GetEnumerator پارامتری از نوع کلاس بالا برمی گرداند مطابق شکل زیر :

class MyColors : IEnumerable
{
  string[] Colors = { "Red", "Yellow", "Blue" };
  public IEnumerator GetEnumerator()
  {
    return new ColorEnumerator(Colors);
  }
}

حال در برنامه براحتی می‌توانیم از حلقه foreach برای پیمایش اعضای آن استفاده کنیم. به کد زیر توجه کنید :

class Program
{
  static void Main()
  {
    MyColors MC = new MyColors();
    foreach (string color in MC)
      Console.WriteLine(color);
  }
}
Red
Yellow
Blue

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.