تقدم عملگرها

تقدم عملگرها مشخص می کند که کدام عملگرها و عبارت ابتدا مورد محاسبه قرار بگیرند. در جدول زیر تقدم عملگرها در سی شارپ نشان داده شده است. عملگرهایی که در یک سطر قرار دارند دارای تقدم یکسانی هستند. ستون شرکت پذیری هم نحوه ارزیابی عملگرهایی  که دارای تقدم یکسانی هستند در محاسبات را نشان می دهد.

عملگر شرکت پذیری
.
()
[]
++

new
typeof
sizeof
checked
unchecked
چپ به راست
+

!
~
++

(type)
راست به چپ
*
/
%
چپ به راست
+

<<
>>
چپ به راست
<
>
<=
>=
is
as
چپ به راست
!=
==
چپ به راست
& چپ به راست
^ چپ به راست
| چپ به راست
&& چپ به راست
|| چپ به راست
?? راست به چپ
?: راست به چپ
=
*=
/=
%=
+=
-=
<<=
>>=
&=
^=
|=
راست به چپ

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.