نمایش محتویات یک صفحه وب سایت در RichTextBox

یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و سه کنترل button،textBox و RichTextBox بر روی آن قرار دهید.

load website in richtextbox1
بر روی دکمه دوبار کلیک کنید و در رویداد کلیک آن کدهای زیر را وارد نمایید:

using System;
using System.Net;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication9
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      try
      {
        HttpWebRequest request = (HttpWebRequest)
        WebRequest.Create(textBox1.Text);
        request.Timeout = 6000;
        HttpWebResponse response = (HttpWebResponse)request.GetResponse();
        Stream responseStream = response.GetResponseStream();
        StreamReader responseReader = new StreamReader(responseStream);
        richTextBox1.Text = responseReader.ReadToEnd();
      }
      catch (Exception ex)
      {
        MessageBox.Show(ex.Message);
      }
    }
  }
}

برنامه را اجرا و آدرس یک سایت را در آن وارد کنید :
load website in richtextbox2

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.