کلاس Button

هر کنترل علاوه بر متد، رویداد و خواصی که از کلاس پایه Control به ارث می برد دارای متدها، رویدادها و خواص مربوط به خود نیز هست که کنترل button نیز از این قاعده مستثنی نیست.
 

خواص

خاصیت توضیحات
AutoEllipsis اگرمتنی که برای دکمه انتخاب می شود بزرگتر از طول کنترل باشد بقیه نام را با سه نقطه (…) نمایش می دهد.
AutoSizeMode این خاصیت باعث می شود که کنترل به طور خودکار تغییر اندازه دهد.
DialogResult مشخص می کند که آیا نتیجه کادر محاوره ای را می توان با این دکمه تعیین کرد یا نه؟
FlatStyle ظاهر دکمه را مشخص می کند.
Image یک عکس را به دکمه اختصاص می دهد.
ImageAlign مکان قرارگیری عکس در دکمه را مشخص می کند.
ImageIndex اندیس عکسی که در دکمه نمایش داده می شود را مشخص می کند. این اندیس در کنترل Imagelist مشخص می شود.
ImageKey دکمه ای که به وسیله آن می توان به عکس ImageList دست یافت را مشخص می کند.
ImageList کنترل ImageList که به کنترل دکمه برای نمایش عکس آن اختصاص داده می شود را مشخص می کند.
IsDefault مشخص می کند که آیا دکمه کنترل دکمه پیشفرض است یا نه؟
TextAlign چیدمان متن دکمه را مشخص می کند.
TextImageRelation مکان عکس و متن کنترل را نسبت به هم، مشخص می کند.
UseMnemonic مشخص می کند که آیا کنترل می تواند به وسیله دکمه Alt و یک دکمه دیگر کیبورد قبل دسترسی باشد یا نه؟

 

متدها

متد توضیحات
PerformClick یک رویداد کلیک برای دکمه تولید می کند.

برای مشاهده بقیه رویداد و و متدها و خواص این کلاس به کلاس Control مراجعه کنید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.