کلاس DataGridView

 

خاصیت

خاصیت توضیح
AllowUserToAddRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند سطر اضافه کند یا نه؟
AllowUserToDeleteRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند یک سطر را حذف کند یا نه؟
AllowUserToOrderColumns مشخص می کند که آیا کاربر می تواند با کشیدن ستون به سمت راست یا چپ ترتیب آنها را تغییر دهد یا نه؟
AllowUserToResizeColumns مشخص می کند که آیا کاربر می تواند ستون را تغییر اندازه دهد یا نه؟
AllowUserToResizeRows مشخص می کند که آیا کاربر می تواند سطر را تغییر اندازه دهد یا نه؟
AlternatingRowsDefaultCellStyle قالب اعمال شده به سطرهای فرد را تعیین می کند.
AutoGenerateColumns مشخص می کند که آیا ستون ها می توانند به صورت خودکار تولید شوند یا نه؟
AutoSizeColumnsMode مشخص می کند که عرض ستون ها چگونه تغییر کند؟ (بر اساس متن محتوا، یا عنوان و یا…)
AutoSizeRowsMode چگنوگی تغییر ارتفاع سطرها را مشخص می کند.
CellBorderStyle قالب خطوط سلول های دیتاگرید را مشخص می کند.
ClipboardCopyMode مشخص می کند که آیا می توان مقادیر سلول ها را درClipBoard کپی کرد یا خیر؟
ColumnCount تعداد ستون های نمایش داده شده در دیتاگرید را بر می گرداند.
ColumnHeadersHeight ارتفاع ستون هدر را مشخص می کند.
ColumnHeadersHeightSizeMode مشخص می کند که آیا ارتفاع ستون هدر قابل تغییر است یا کاربر باید آن را تغییر دهد یا به صورت خودکار با محتوا تغییر کند.
ColumnHeadersVisible مشخص می کند که آیا ستون هدر نمایش داده شود یا خیر؟
Columns مجموعه ای از همه ستون های کنترل را بر می گرداند.
CurrentCell سلول جاری را مقداردهی کرده یا برمی گرداند.
CurrentCellAddress اندیس سطر و ستون سلول فعال را بر می گرداند.
CurrentRow سطری که حاوی سلول جاری است را بر می گرداند.
DataMember نام لیست یا جدولی از منبع داده که قرار است داده های آن در دیتاگرید نمایش داده شوند را مشخص می کند.
DataSource منبع داده ای که دیتاگرید ویو داده های آن را نمایش می دهد را مشخص می کند.
DefaultCellStyle اگر هیچ قالبی برای سلول تنظیم نشده باشد، قالب پیشفرض را به سلول اعمال می کند.
GridColor رنگ خطوط جدا کننده سلول ها را مشخص می کند.
HorizontalScrollBar مشخص می کند که کنترل اسکرول بار افقی داشته باشد یا نه؟
HorizontalScrollingOffset تعداد پیکسل هایی را که قرار است به صورت افقی پیمایش شوند را مشخص می کند.
IsCurrentCellDirty مشخص می کند که آیا سلول تغییر پذیر است یا نه؟
MultiSelect مشخص می کند که آیا کاربر می تواند چندین سلول، سطر یا ستون را انتخاب کند یا نه؟
RowCount تعداد سطرهای دیتاگرید را مشخص می کند.
RowHeadersBorderStyle قالب خطوط بین سلول های هدر را مشخص می کند.
RowHeadersDefaultCellStyle قالب پیشفرض را به سلول های هدر اعمال می کند.
RowHeadersVisible مشخص می کند که آیا هدر نمایش داده شود یا نه؟
RowHeadersWidth عرض ستون هایی که در داخل سطر هدر هستند را مشخص می کند.
RowHeadersWidthSizeMode مشخص می کند که آیا عرض سطر هدر غیر قابل تغیر باشد یا توسط کاربر تغییر کند یا به طور خودکار با محتوای هدر هم اندازه شود.
Rows مجموعه ای که شامل همه سطرهای دیتاگرید است را بر می گرداند.
ScrollBars نوع نوار پیمایشی که قرار است برای دیتاگرید نمایش داده شود را مشخص می کند.
SelectedCells مجموعه ای از سلولهایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectedColumns مجموعه ای از ستون هایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectedRows مجموعه ای از سطرهایی را که توسط کاربر انتخاب شده اند را بر می گرداند.
SelectionMode چگونگی انتخاب سلول های دیتاگرید را مشخص می کند.
ShowCellErrors مشخص می کند که آیا خطاهای سلول نمایش داده شوند یا نه؟
ShowCellToolTips مشخص می کند که آیا توضیحاتی درباره سلولی که ماوس بر روی آن قرار دارد نمایش داده شود یا نه؟
SortOrder مشخص می کند که آیا آیتم های کنترل دیتاگرید مرتب شده اند یا نه؟

 

رویدادها

رویداد توضیحات
AllowUserToAddRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToAddRows تغییر کند.
AllowUserToDeleteRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToDeleteRowsChanged تغییر کند.
AllowUserToOrderColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToOrderColumns تغییر کند.
AllowUserToResizeColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToResizeColumns تغییر کند.
AllowUserToResizeRowsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AllowUserToResizeRows تغییر کند.
AlternatingRowsDefaultCellStyleChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AlternatingRowsDefaultCellStyle تغییر کند.
AutoGenerateColumnsChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoGenerateColumnsChanged تغییر کند.
AutoSizeColumnModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoSizeMode تغییر کند.
AutoSizeColumnsModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت AutoSizeColumnsMode تغییر کند.
AutoSizeRowsModeChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت DataGridViewAutoSizeRowsMode تغییر کند.
BackgroundColorChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت BackgroundColor تغییر کند.
BindingContextChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت BindingContext تغییر کند.
BorderStyleChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیتBorderStyle تغییر کند.
CausesValidationChanged وقتی روی می دهد که مقدار خاصیت CausesValidation تغییر کند.
CellClick وقتی روی می دهد که بر روی قسمتی از سلول کلیک شود.
CellContentClick وقتی روی می دهد که بر روی محتوای داخل یک سلول کلیک شود.
CellContentDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی محتوای سلولها دو بار کلیک شود.
CellContextMenuStripChanged وقتی روی می دهد که خاصیتContextMenuStrip تغییر کند.
CellDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی قسمتی از سلول دوبار کلیک شود.
CellEnter وقتی روی می دهد که سلول جاری تغییر کرده و یا فوکوس بگیرد.
CellErrorTextChanged وقتی روی می دهد که خاصیتErrorText یک سلول تغییر کند.
ColumnDividerDoubleClick وقتی روی می دهد که کاربر بر روی خط جدا کننده دو ستون دوبار کلیک کند.
ColumnDividerWidthChanged وقتی روی می دهد که خاصیتDividerWidth تغییر کند.
ColumnHeaderCellChanged وقتی روی می دهد که محتوای یک سلول هدر تغییر کند.
ColumnHeaderMouseClick وقتی روی می دهد که کاربر بر روی یک ستون هدر کلیک کند.
ColumnHeaderMouseDoubleClick وقتی روی می دهد که بر روی یک ستون هدر دو بار کلیک شود.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

  1. محمد پاسخ دادن

    خیلی این بخش از سایت مفید هست تو هیچ سایت فارسی نمونه اش رو ندیدم اما کنترل های جدید هم اضافه کنید مثل گرید ویو
    https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/apps/xaml/windows.ui.xaml.controls.gridview.aspx
    این جا کلی کنترل هست که اگه فارسی ترجمه بشه خیلی استفاده ازش اسونتر میشه برای برنامه نویس های ایرانی
    با تشکر