کلاس DateTimePicker

 

خاصیت

خاصیت توضیحات
CalendarFont نوع قلم تقویم را مشخص می کند.
CalendarForeColor رنگ پیش زمینه ی تقویم را مشخص می کند.
CalendarMonthBackground پشت زمینه ی ماه تقویم را مشخص می کند.
CalendarTitleBackColor رنگ پشت زمینه ی عنوان تقویم را مشخص می کند.
CalendarTitleForeColor رنگ پیش زمینه ی عنوان تقویم را مشخص می کند.
Checked برای کار با این خاصیت باید مقدار خاصیت ShowCheckBox ، False باشد.وقتی مقدار این خاصیت برابر با True باشد ، تاریخ انتخاب شده می تواند تغییر و یا بهنگام سازی شود ، و اگر مقدار آن برابر با False باشد ، تاریخ انتخاب شده نمی تواند تغییر کند.
CustomFormat یک قالب سفارشی رشته ای که برای نمایش قالب تاریخ استفاده می شود را قبول می کند.
DropDownAlign چیدمان نوار پایین افتادنی کنترل را مشخص می کند. یعنی اینکه نسبت به گوشه سمت چپ کنتلر تراز شود یا راست؟
Format نوع فرمت (قالب) تاریخی که توسط کنترل نمایش داده می شود را مشخص می کند.
MaxDate حداکثر تاریخ و ساعتی که در کنترل می تواند انتخاب شود را مشخص می کند.
MinDate پایین ترین تاریخ و ساعتی که در کنترل می تواند انتخاب شود را مشخص می کند.
ShowCheckBox اگر مقدار آن برابر با True باشد ، یک تکست باکس در قسمت سمت چپ کنترل نمایش داده می شود.وقتی مقدار آن Checked باشد ، تاریخ انتخاب شده می تواند تغییر کند. و وقتی مقدار آن Uncheck باشد تاریخ انتخاب شده نمی تواند تغییر کند.
ShowUpDown وقتی مقدار آن True باشد، یک دکمه ی بالا-پایین به جای دکمه ی نوار کرکره ای قرار می گیرد.در این حالت شما نمی توانید به تقویم دسترسی داشته باشید.به جای آن ،باید اجزای تاریخ را انتخاب کرده و با استفاده از این دکمه ی بالا-پایین آنها را تنظیم کنید.
Value تاریخ انتخاب شده ی جاری را نمایش می دهد.

 

رویداد

رویداد توضیحات
CloseUp وقتی روی می دهد که نوار پایین افتادنی کنترل باز و بسته شود..

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.