کلاس Math

به علت فراوانی متدها و رویدادها، این پست به مرور آپدیت می شود.

متد توضیح
Abs قدر مطلق یک عدد را بر می گرداند.
Ceiling کوچکترین مقدار صحیحی که بزرگتر یا مساوی با عدد مورد نظر ما باشد را بر می گرداند.
Cos کوسینوس یک زاویه مشخص  را بر می گرداند.
DivRem خارج قسمت دو عدد صحیح را محاسبه می کند.
Floor بزرگترین مقدار صحیحی که کوچکتر یا مساوی با عدد مورد نظر ما باشد را بر می گرداند.
Log10 لگاریتم یک عدد در مبنای 10 را بر می گرداند.
Max بزرگترین عدد در بین چندین عدد را بر می گرداند.
Min کوچکترین عدد در بین چندین عدد را بر می گرداند.
Pow برای به توان رساندن یک عدد به کار می رود.
Round گرد کردن یک عدد اعشار به نزدیکترین مقدار صحیح.
Sin سینوس یک زاویه مشخص را بر می گرداند.
Sqrt جذر یک عدد را بر می گرداند.
Tan تانژانت یک زاویه را بر می گرداند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر و اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح بفرمایید.

  1. BOOOOM پاسخ دادن

    خیلی خیلی سایت خوب و عالی دارید!
    لطفا این صفحه رو بروز رسانی کنید!